Máte dotaz? Ptejte se! Online formulář

Články a návody pro mobilní domy

Mobilák.cz - Legislativa VS mobilní domy dle ministerstva pro místní rozvoj

Legislativa VS mobilní domy dle ministerstva pro místní rozvoj

Mobilní bydlení a mobilní domy nejsou zákony ČR definovány, proto nás zajímalo, jak se k tomuto tématu vyjádří ministerstvo pro místní rozvoj. Vytvořili jsme seznam častých dotazů týkajících se stavebního povolení i toho jak se chovat, chceme-li mobilní dům umístit na svůj pozemek. Pro portál MOBILAK.cz odpovídal pan Jan Dvořák z odboru komunikace, kterému tímto děkujeme.

Další články


Aktuální možnost výhodného nákupu

Mobilák.cz - Aktuální možnost výhodného nákupu

Upozornění na výhodný nákup mobilních domů za 20% skutečné ceny a možností bezplatného u ...

Celý článek


Mobilní domy a jejich každoroční jarní údržba

Mobilák.cz - Mobilní domy a jejich každoroční jarní údržba

Přemýšlíte nad koupí mobilního domu nebo již mobilní dům vlastníte a nevíte na co si dát ...

Celý článek


Legislativa VS mobilní domy dle ministerstva pro místní rozvoj

Mobilák.cz - Legislativa VS mobilní domy dle ministerstva pro místní rozvoj

Mobilní bydlení a mobilní domy nejsou zákony ČR definovány, proto nás zajímalo, jak se k tom ...

Celý článek


Níže si můžete přečíst jednotlivé otázky a odpovědi týkající se problematiky mobilního bydlení. Máte-li další dotazy, můžete nám napsat na info@mobilak.cz.

 

Co je dle ministerstva pro místní rozvoj mobilní dům?

Z pohledu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) se může jednat o výrobek plnící funkci stavby.  

 

Jsme povinni informovat stavební úřad, památkový úřad, apod. před umístěním na pozemek? Jaké instituce musím upozornit, informovat, apod. před tím něž budu mobilní dům usazovat na pozemek? Jaké dokumenty potřebuji k jednání na úřadech, pokud můžete specifikovat jaké pro jaký úřad?

Umístění výrobků plnících funkci stavby na pozemku je nutné nejprve územně posoudit prostřednictvím postupů podle § 76 a násl. stavebního zákona, neboť nejde o záměry uvedené v § 79 odst. 3 stavebního zákona.  

 

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují: 

výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat  podle § 103 odst. 1 písm. g) bod 5  stavebního zákona. 

Všechny ostatní výrobky plnící funkci stavby vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. k)  stavebního zákona. 

Seznam dotčených orgánů, které byste měl upozornit o umístění záměru, by Vám měl sdělit místně příslušný stavební úřad. Záleží vždy na konkrétním řešeném případě, které veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů budou záměrem dotčeny. Obsahové náležitosti jednotlivých žádostí (podání) ve věcech územního rozhodování upravuje prováděcí vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Ve věcech stavebního úřádu potom vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.    

 

Jaký je rozdíl mezi mobilním domem, karavanem a obytným přívěsem?

Pojmy mobilní dům, karavan a obytný přívěs nejsou ve stavebním zákoně definovány. Obecně záleží na posouzení konkrétního případu příslušným stavebním úřadem, zda a jakým postupům podle stavebního zákona navrhovaný záměr podléhá. Pokud jsou tyto výrobky využívány jako vozidlo pro volný čas a cestování, režimu stavebního zákona nepodléhají. 

 

Je něco na co by si člověk před koupí nebo vlastnící mobilní dům měl dávat pozor?

Určitě ano. Vzhledem k tomu, jak je výše uvedeno, výrobky plnící funkci stavby musí být územně posouzeny a následně na pozemku osazeny, tyto výrobky musí splňovat jednak požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a jednak i konkrétní technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Proto doporučujeme, aby každý, kdo si hodlá mobilní dům opatřit, předem konkrétní požadavky konzultoval s příslušným stavebním úřadem. 

 

Je rozdíl, zda si kupuji mobilní dům vyrobený v ČR nebo v zahraničí? 

Ke koupi mobilního domu ministerstvu pro místní rozvoj nepřísluší se vyjadřovat. Obecně lze uvést, že k ohlášení stavebnímu úřadu musí stavebník připojit doklad podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  na výrobky) prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na stavby. Pokud takový doklad nelze získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.  


Mobilák.cz © 2024 (+420 608 890 329, info@mobilak.cz)